Facebook

DUAL MEBLE ZIELONA GÓRA

PERFEKCJA, KLASA, SZYK

Zapytanie ofertowe 09.2017

Zapytanie ofertowe II 09.2017

Zielona Góra, 03 września 2017 r.

Zapytanie ofertowe II – Stworzenie nowego nanokompozytu o właściwościach samogasnących.

Dual A.Krajewski, W.Niekraszewicz Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na podwykonawstwo w pierwszym etapie w ramach projektu „Technologia hybrydowego wytwarzania mebli z uniepalnionych materiałów nanokompozytów przy zastosowaniu niskoemisyjnych procesów przyrostowych” na opracowanie nowego nanokompozytu o właściwościach samogasnących. Projekt będzie realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 Działanie 1.1.
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje opracowanie i wytworzenie nowego nanokompozytu o właściwościach samogasnących do produkcji modułowych szafek BHP w procesie wytwarzania przyrostowego. Nowy nanokompozyt powinien charakteryzować się następującymi właściwościami:
- samogasnące;
- antybakteryjne;
- wodoodporne,
- podwyższone właściwości mechaniczne w porównaniu do dostępnych na rynku materiałów stosowanych do wytwarzania przyrostowego – kopolimeru akrylonitrylowego-butadienowego-styrenowego (poprawa o co najmniej 30% wytrzymałości na rozciąganie, o co najmniej 40% udarności wg Charppy, wzrost twardości o co najmniej 10%, temperatury wg Vicata o co najmniej 5°C i indeksu tlenowego LOI o co najmniej 6 jednostek).
Wybrana jednostka naukowa, badawcza, firma, powinna posiadać infrastrukturę do stworzenia nowego nanokompozytu w postaci:
- linii wytaczania mieszającego;
- linii wytłaczania formującego;
- zespołu badawczego z doświadczeniem w opracowywaniu i aplikacji nowych materiałów nanokompozytowych.
- uzyska potwierdzenie wszystkich w/w właściwości.
Kierownik, który będzie odpowiedzialny za pracę w danej jednostce prowadzący badania nad nowym nanokompozytem powinien posiadać:
- minimum wykształcenie wyższe ze stopniem doktora habilitowanego;
- minimum pięć publikacji dotyczących wytwarzania polimerów na bazie nanokompozytów;
- minimum pięcioletnie zatrudnienie w jednostce naukowej lub badawczej;
- udokumentowaną wiedzę na temat wytwarzania nanokompozytów;
- udział w projektach badawczych – minimum cztery projekty;
- minimum 3 zgłoszenia patentowe.
Czas wykonania badań: maksymalnie 6 miesięcy.

2. Kryteria wyboru ofert.
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru ofert:
- potencjał do wykonania zadania 80% - 80 pkt.,
- cena 20% - 20 pkt.
3. Miejscem dostawy będzie - województwo Lubuskie.
4. Miejsce oraz sposób składania ofert.
Oferty prosimy składać pisemnie na adres: Dual A.Krajewski, W.Niekraszewicz Spółka Jawna, ul. Generała Bema 29, 65-001 Zielona Góra do dnia 21.09.2017 r. lub e-mail: artur@dualmeble.com . Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę kierować do Artura Krajewskiego pod numer telefonu: 606-702306 lub e-mail: artur@dualmeble.com.
Oferta, aby mogła być uznana za ważną, musi zawierać:
- dokumenty potwierdzające tytuł naukowy oraz minimum pięcioletnie zatrudnienie w jednostce naukowej lub badawczej kierownika odpowiedzialnego za koordynację prac,
- pełną nazwę oferenta,
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
- cenę netto opracowania i wytworzenia nowego nanokompozytu do wytwarzania przyrostowego (z uwzględnieniem podatku VAT) obejmującą wszystkie koszty dostawy,
- termin wykonania dostawy i warunki płatności,
- termin ważności oferty, przy czym bardzo prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa (możliwość przedłużenia się procedur) oferta była ważna przez pół roku od dnia wystawienia.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. Do oferty może być dołączony wzór umowy o dostawę stosowany przez oferenta w podobnych umowach tego typu.


Zapytanie ofertowe III 09.2017

Zielona Góra, 03 września 2017 r.

Zapytanie ofertowe III – Projekt koncepcyjny maszyny wielkogabarytowej do wytwarzania przyrostowego.

Dual A.Krajewski, W.Niekraszewicz Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na podwykonawstwo w pierwszym etapie w ramach projektu „Technologia hybrydowego wytwarzania mebli z uniepalnionych materiałów nanokompozytów przy zastosowaniu niskoemisyjnych procesów przyrostowych” na opracowanie projektu koncepcyjnego maszyny wielkogabarytowej do wytwarzania przyrostowego. Projekt będzie realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 Działanie 1.1.
1.Opis przedmiotu zamówienia.
W ramach zadania badawczego należy opracować projekt koncepcyjny wielkogabarytowej maszyny do wytwarzania przyrostowego, pozwalającej na użycie materiałów nanokompozytowych do wytwarzania wyrobów o dużych gabarytach dochodzących do wartości ok. 1800 mm dla jednaj lub dwóch osi.
Zakres prac obejmuje kolejno:
- opracowanie i wykonanie analiz i doboru układu mechanicznego dla technologii przyrostowej;
- analizę rozwiązań układów sterowania maszyną;
- opracowanie koncepcji układu podawania materiału dla procesu przetłaczania polimerów termoplastycznych i nanokompozytów polimerowych;
- opracowanie założeń konstrukcyjnych komory roboczej w aspekcie dokładności geometrycznej oraz minimalizacji wad wytwarzanych elementów (np. delaminacji, czy odkształceń termicznych);
- opracowanie koncepcji układu uplastyczniającego o charakterze uniwersalnym a także dedykowanym do przetłaczania nanokompozytów polimerowych.
Wybrana jednostka naukowa, badawcza, firma, powinna posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie w pracach związanych z wytwarzaniem przyrostowym.
Kierownik, który będzie odpowiedzialny za pracę swojego zespołu w danej jednostce nad projektem koncepcyjnym wielkogabarytowej maszyny do wytwarzania przyrostowego powinien posiadać:
- minimum wykształcenie wyższe ze stopniem doktora habilitowanego;
- minimum pięć publikacji dotyczących wytwarzania przyrostowego z listy A MNiSW;
- udokumentowaną wiedzę na temat wytwarzania przyrostowego;
- udział w projektach badawczych – minimum cztery projekty;
- minimum 3 zgłoszenia patentowe.
Czas wykonania projektu koncepcyjnego: maksymalnie 2 miesiące.
Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego projekt koncepcyjny z całą dokumentacją techniczną.
2. Kryteria wyboru ofert.
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru ofert:
- potencjał do wykonania zadania 80% - 80 pkt.,
- cena 20% - 20 pkt.
3. Miejscem dostawy będzie – województwo Lubuskie.
4. Miejsce oraz sposób składania ofert.
Oferty prosimy składać pisemnie na adres: Dual A.Krajewski, W.Niekraszewicz Spółka Jawna, ul. Generała Bema 29, 65-001 Zielona Góra do dnia 21.09.2017 r. lub e-mail: artur@dualmeble.com . Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę kierować do Artura Krajewskiego pod numer telefonu: 606-702306 lub e-mail: artur@dualmeble.com.
Oferta, aby mogła być uznana za ważną, musi zawierać:
- dokumenty potwierdzające tytuł naukowy oraz minimum pięcioletnie zatrudnienie w jednostce naukowej lub badawczej kierownika odpowiedzialnego za koordynację prac,
- pełną nazwę oferenta,
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
- cenę opracowania projektu koncepcyjnego wraz z dokumentacją techniczną netto i brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) wraz obejmującą wszystkie koszty dostawy,
- termin wykonania dostawy i warunki płatności,
- termin ważności oferty, przy czym bardzo prosimy, aby ze względów bezpieczeństwa (możliwość przedłużenia się procedur) oferta była ważna przez pół roku od dnia wystawienia.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. Do oferty może być dołączony wzór umowy o dostawę stosowany przez oferenta w podobnych umowach tego typu.


Zapytanie ofertowe IV 09.2017

Zielona Góra, 03 września 2017 r.

Zapytanie ofertowe IV – Pięcioosobowy zespół naukowo – badawczy zatrudniony w celu optymalizacja procesu wytwarzania przyrostowego modułowych szafek BHP.

Dual A.Krajewski, W.Niekraszewicz Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na stanowiska w zespole naukowo-badawczym w projekcie „Technologia hybrydowego wytwarzania mebli z uniepalnionych materiałów nanokompozytów przy zastosowaniu niskoemisyjnych procesów przyrostowych” w celu optymalizacji procesu wytwarzania przyrostowego modułowych szafek BHP. Projekt będzie realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 Działanie 1.1.
1.Opis przedmiotu zamówienia.
W ramach projektowego zostanie utworzonych pięć miejsc pracy na umowę-zlecenie dla osób z jednostek badawczych lub naukowych. Osoby te będą odpowiedzialne za prowadzenie prac nad optymalizacją wytwarzania nowych szafek modułowych BHP w warunkach rzeczywistych. Poniżej zakres obowiązków i wymagalne doświadczenie dla każdej z osób przewidzianych w projekcie:
Zespół naukowo-badawczy (osoba 1).
Obowiązki według harmonogramu w czwartym etapie:
- 01.01.2019 do 28.02.2019 – analiza wytworzonych próbek normatywnych i modułów o długości 1800 mm w trakcie wytwarzania przyrostowego oraz sporządzenie raportów i analiz – 120 h/miesięcznie;
- 01.03.2019 do 31.03.2019 – sporządzanie raportów oraz analiza wyników z instytutów badawczych, które dokonają pomiarów związanych z dokładnością wymiarowo-kształtową oraz morfologią powierzchni – 90 h.
Obowiązki według harmonogramu w piątym etapie:
- 01.04.2019 do 31.05.2019 – oględziny wyprodukowanych próbek normatywnych na mikroskopach znajdujących się w sali laboratoryjnej u Beneficjenta w celu określenia wad powierzchniowych i jakości powierzchni – 120 h/miesięcznie;
- 01.06.2019 do 30.06.2019 – analiza przygotowanych podpór i zaczepów do łatwego i szybkiego montażu modułowych szafek BHP ze względu na jakość powierzchni – 60 h;
- 01.07.2019 do 31.08.2019 – sporządzanie raportów z wyników oraz analiza wyników z Instytutu Metrologii Powierzchni –  90 h/miesięcznie;
- 01.09.2019 do 30.09.2019 – sporządzenie końcowych raportów dotyczących jakości powierzchni przy uwzględnieniu wszystkich zmian w trakcie produkcji modułowych szafek BHP – 60 h.
Wymagania dla osoby (1):
- wykształcenie wyższe – minimum tytuł doktora inżyniera nauk technicznych;
- minimum dziesięcioletni staż pracy na Uczelni Wyższej lub Instytucie Naukowym,
- wiedza dotycząca morfologii powierzchni;
- minimum 5 publikacji z listy A MNiSW w tematyce morfologii powierzchni;
- współudział w minimum 5 projektach badawczych;
- zrealizowane co najmniej 5 wdrożeń przemysłowych;
- umiejętność i doświadczenie w pracy zespołowej.

Zespół naukowo-badawczy (osoba 2).
Obowiązki według harmonogramu w piątym etapie:
- 01.04.2019 do 30.06.2019 – umiejętność przeprowadzenia symulacji i obliczeń w programie metody elementów skończonych MES (np.: Abaqus, Inventor MES, AdvantEdge, Ansys, itp.) mających na celu optymalizacji konstrukcji, m.in.: określenie grubości ścianki w modułowych szafkach BHP wytwarzanych techniką przyrostową, dobór podpór, przekroju drążka, obliczenie wysokości zawiasów itp. – 120 h/miesięcznie,
- 01.07.2019 do 31.08.2019 – analiza wyników i sporządzenie raportów z trzech pierwszych miesięcy – 60 h/miesięcznie,
- 01.09.2019 do 30.09.2019 – opracowanie końcowych raportów dotyczących optymalizacji produkcji modułowych szafek BHP – około 20 h.
Wymagania dla osoby (2):
- wykształcenie wyższe – minimum tytuł doktora habilitowanego inżyniera nauk technicznych,
- minimum dziesięcioletni staż pracy na Uczelni Wyższej lub Instytucie Naukowym,
- udokumentowane publikacjami doświadczenie w symulacjach MES (artykuły na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, artykuły na tematycznych konferencjach międzynarodowych, projekty badawcze o tematyce związanej z modelowaniem MES),
- wiedzę na temat modeli konstytutywnych modelowanych materiałów wraz z ich tworzeniem i implementacją do środowisk programów MES,
- umiejętność obsługi zaawansowanych programów bazujących na modelowaniu MES (przykładowo: Abaqus, Inventor MES, AdvantEdge, Ansys, itp.),
- doświadczenie we współpracy z przemysłem, gdzie wykorzystywano techniki MES,
- zrealizowane co najmniej 5 wdrożeń przemysłowych,
- doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych przez MNiSW lub współfinansowanych przez UE,
- umiejętność i doświadczenie w pracy zespołowej.
Zespół naukowo-badawczy (osoba 3).
Obowiązki według harmonogramu w piątym etapie:
- 01.04.2019 do 30.05.2019 – prace nad konstrukcją oraz dokumentacją techniczną montażu i demontażu modułowych szafek BHP wytworzonych techniką przyrostową z nowego nanokompozytu – 100 h/miesięcznie,
- 01.06.2019 do 31.08.2019 – opracowanie końcowej konstrukcji modułowych szafek BHP ze szczególnym uwzględnieniem danych otrzymanych z analizy MES oraz Laboratorium Wytrzymałości Materiałowej, m.in. obliczanie współczynników Kirchhoffa, Younga itp. - 70 h/miesięcznie,
- 01.09.2019 do 30.09.2019 – sporządzenie końcowych raportów z Laboratorium Wytrzymałości Materiałowej – 120 h.
Wymagania dla osoby (3):
- wykształcenie wyższe – minimum tytuł doktora habilitowanego inżyniera nauk technicznych,
- minimum dziesięcioletni staż pracy na Uczelni Wyższej lub Instytucie Naukowym,
- udokumentowane publikacjami doświadczenie w analizie cech funkcjonalnych powierzchni (artykuły na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, artykuły na tematycznych konferencjach międzynarodowych – minimum 5 pozycji),
- udokumentowane doświadczenie produkcyjne, opcjonalnie na stanowiskach zarządzania procesami produkcyjnymi,
- udokumentowane doświadczenie na stanowiskach obejmujących prace B+R, gdzie wprowadzano nowe produkty lub usprawniano już istniejące,
- wiedzę na temat optymalizacji parametrycznej w procesach wytwarzania,
- wiedzę z wytrzymałości materiałowej,
- zrealizowane co najmniej 5 wdrożeń przemysłowych,
- doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych lub współfinansowanych przez UE,
- umiejętność i doświadczenie w pracy zespołowej.
Zespół naukowo-badawczy (osoba 4)
Obowiązki według harmonogramu w piątym etapie:
- 01.04.2019 do 31.04.2019 – prace nad konstrukcją modułowej szafki BHP w programie komputerowym przeznaczonym do wspomagania projektowania – 120 h,
- 01.05.2019 do 31.07.2019 – opracowanie sposobu nanoszenia napisów Braille’a w trakcie produkcji przednich modułów szafek BHP, co pozwoli na korzystanie z szafek BHP przez osoby niewidome i niedowidzące – 90 h/miesięcznie,
- 01.08.2019 do 30.09.2019 – sporządzenie katalogu modułowych szafek BHP dla przyszłych klientów wraz ze wszystkim jej zaletami – 110 h/miesięcznie.
Wymagania dla osoby (4):
- wykształcenie wyższe – minimum tytuł doktora habilitowanego inżyniera nauk technicznych,
- minimum dziesięcioletni staż pracy na Uczelni Wyższej lub Instytucie Naukowym,
- doświadczenie w projektowaniu 3D (certyfikat ukończenia kursu programu komputerowego do projektowania 3D np. SolidWorks, Catia);
- wiedzę dotyczącą morfologii powierzchni (minimum trzy artykuły na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatnich trzech latach 2014-2016);
- kurs lub szkolenie na temat równości szans dla osób niepełnosprawnych lub wykazać się wiedzą na temat problemów osób niedowidzących i niewidomych;
- doświadczenie we współpracy z przemysłem (minimum roczne doświadczenie jako konsultant techniczny zatrudniony w przedsiębiorstwie średnim lub dużym);
- umiejętność i doświadczenie w pracy zespołowej,
- zrealizowane co najmniej 5 wdrożeń przemysłowych,
Zespół naukowo-badawczy (osoba 5)
Obowiązki według harmonogramu w piątym etapie:
- 01.04.2019 do 30.09.2019 – organizacja i nadzór nad badaniami empirycznymi. Utrzymanie i monitorowanie badań na miejscu. Osoba ta będzie odgrywać aktywną rolę w proponowaniu usprawnień oraz brać udział w organizowaniu montażu części i podzespołów modułowej szafki BHP oraz uczestniczyć w utrzymaniu badań empirycznych. Osoba ta będzie brać udział w przygotowywaniu raportów i monitorowaniu wskaźników jakości. Dodatkowo do obowiązków należy wyznaczenie niezbędnego zakresu modyfikacji dostępnych urządzeń lub wytycznych projektowych dla nowych, prototypowych szafek BHP – 60 h/miesięcznie.
Wymagania dla osoby (5):
- wykształcenie wyższe – minimum tytuł doktora habilitowanego inżyniera nauk technicznych,
- minimum dziesięcioletni staż pracy na Uczelni Wyższej lub Instytucie Naukowym,
- udokumentowane publikacjami doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (artykuły na liście A MNiSW, artykuły na tematycznych konferencjach międzynarodowych),
- udokumentowane doświadczenie w obsłudze maszyn sterowanych numerycznie,
- wiedzę na temat modelowania i optymalizacji parametrycznej w procesach wytwarzania,
- umiejętność obsługi zaawansowanych programów do analizy statystycznej oraz wiedza z zakresu metrologii w tym metrologii powierzchni,
- udział w co najmniej w 3 projektach badawczych jako podwykonawca,
- wiedza z zakresu prowadzenia i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych przez UE,
- umiejętność i doświadczenie w pracy zespołowej.

2. Kryteria wyboru ofert.
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru ofert:
- potencjał do wykonania zadania 50% - 50 pkt.
- cena 20% - 20 pkt. – przy spełnieniu wymagań zapisanych w ofercie;
- wykształcenie wyższe 30% - (stopień doktora inżyniera nauk technicznych – 15 pkt + 5 pkt za specjalność z Budowy i Eksploatacji Maszyn – 15 pkt., stopień doktora habilitowanego inżyniera nauk technicznych– 20 pkt. + 5 pkt. za specjalność Budowa i Eksploatacja Maszyn, stopień profesora doktora habilitowanego inżyniera nauk technicznych – 25 pkt. + 5 pkt. za specjalność Budowa i Eksploatacja Maszyn).
3. Miejscem realizacji badań będzie – województwo Lubuskie.
4. Miejsce oraz sposób składania ofert.
Oferty prosimy składać pisemnie na adres: Dual A.Krajewski, W.Niekraszewicz Spółka Jawna, ul. Generała Bema 29, 65-001 Zielona Góra  do dnia 21.09.2017 r. lub e-mail: artur@dualmeble.com . Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę kierować do Artura Krajewskiego pod numer telefonu: 606-702306 lub e-mail: artur@dualmeble.com.
Oferta, aby mogła być uznana za ważną, musi zawierać:
- dokumenty potwierdzające tytuł naukowy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu na Uczelni Wyższej lub Jednostce Naukowej w zakresie, do której aplikuje składający ofertę,
- pełne dane osoby przystępującej do konkursu wraz z numerem pesel, adres zamieszkania, numer telefonu, adresem e-mail oraz numer NIP,
- CV ze szczególnym uwzględnieniem wymagań z zakresu, do którego aplikuje składający ofertę,
- cenę brutto za godzinę pracy – proszę uzasadnić.

Oferta musi być podpisana przez osobę składającą ofertę, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.