Facebook

DUAL MEBLE ZIELONA GÓRA

PERFEKCJA, KLASA, SZYK

Zapytanie ofertowe 07.2017

Zielona Góra, 31 lipca 2017 r.


Zapytanie ofertowe


Dual A.Krajewski, W.Niekraszewicz Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na dostawę maszyny do wielkogabarytowego wytwarzania przyrostowego. Dostawa będzie realizowana w ramach projektu „Technologia hybrydowego wytwarzania mebli z uniepalnionych materiałów nanokompozytów przy zastosowaniu niskoemisyjnych procesów przyrostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 Działanie 1.1.
1.Opis przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie wielkogabarytowej maszyny do wytarzania przyrostowego według poniższych założeń i kryteriów:
- pole robocze 500x1800x1800 mm;
- przewidywana dokładność dla wszystkich trzech osi dla uzyskanych komponentów 0,01 mm;
- rama charakteryzować się będzie dużą sztywnością, precyzją wykonania oraz możliwością szybkiego montażu;
- jej konstrukcja umożliwi wydruk z materiału nanokompozytowego samogasnącego;
- oprogramowanie dostępne na rynku powinno zostać zmodyfikowane dla potrzeb nowej wielkogabarytowej maszyny przyrostowej;
- co najmniej jedna głowica z automatyczną kalibracją;
- komunikacja microSD/SD, USB, LAN, Wifi;
- konstrukcja maszyny powinna mieć możliwość dostosowania podłączenia zewnętrznego źródła prądu opartego na ogniwach fotowoltaicznych.
Wielkogabarytowa maszyna do wytwarzania przyrostowego ma być dostosowana do obsługiwania jej przez osoby z wybranymi niepełnosprawnościami:
- dla osób z uszkodzeniem kończyn dolnych mogli efektywnie, bezpiecznie i wygodnie wykonywać swoje zadania zawodowe (zapewnienie odpowiedniej przestrzeni wokół stołu roboczego w taki sposób, aby pracownik na wózku inwalidzkim mógł swobodnie manewrować i przemieszczać się między elementami wyposażenia swojego stanowiska);
- wyposażona w specjalną klawiaturę dająca możliwość obsługi maszyny przez osoby z dysfunkcją kończyn górnych;
- wyposażoną w sygnały świetlne, które mogą zastąpić sygnały dźwiękowe, wykorzystywane zazwyczaj do informowania o zagrożeniu podczas awarii.
Maszyna ma umożliwiać wytworzenie dowolnego komponentu z ogólnie dostępnych materiałów na rynku o długości minimum 1800 mm i kontrolę dokładności kształtowo-wymiarowej w publicznej jednostce badawczej.
Czas wykonania: maksymalnie 4 miesiące.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć maszynę na własny koszt.
2. Kryteria wyboru ofert.
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru ofert:
- cena 60% - 60 pkt.,
- warunki płatności 10% - 10 pkt.,
- gwarancja 30% - 30 pkt. (gwarancja 3-letnia 5 pkt., 5-letnia 15 pkt., 7-letnia 30 pkt.).
3. Miejscem dostawy będzie   Lubuskie
4. Miejsce oraz sposób składania ofert.
Oferty prosimy składać pisemnie na adres : Dual A.Krajewski, W.Niekraszewicz Spółka Jawna, ul. Generała Bema 29, 65-001 Zielona Góra  do dnia 21.08.2017 r. lub e-mail: artur@dualmeble.com . Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę kierować do Artura Krajewskiego pod numer telefonu : 606-702306 lub e-mail : artur@dualmeble.com .
Oferta, aby mogła być uznana za ważną, musi zawierać :
- pełną nazwę oferenta,
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
- cenę dostawy netto i brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) obejmującą wszystkie koszty dostawy,
- termin wykonania dostawy, warunki płatności i gwarancji,
- termin ważności oferty, przy czym bardzo prosimy aby ze względów bezpieczeństwa (możliwość przedłużenia się procedur) oferta była ważna przez pół roku od dnia wystawienia.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. Do oferty może być dołączony wzór umowy o dostawę stosowany przez oferenta w podobnych umowach tego typu.


POBIERZ PDF